×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهر نان برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا

ا-افرادباهوش وسريع الانتقال2-افرادمزاحم وبهانه جو3-افرادلجوج وسمج4-افرادپرحرف5-افرادپرت وپلاگو6-افراداهل مجادله وپرخاشگر7-افرادناراضي وشاكي8-افرادديرانتقال 9-افراددروغگووچاخان10-افرادرندچاپلوس11-افرادفرمانبر12-افرادفرمانده13-افرادمتوسط الحال14-افرادتنبل وخنثي وبيخيال15-افرادبصري؛سمعي؛لمسي؛تحليلي؛16-افرادمخرب وناسازگار17-افرادسلطه جو18-افرادگوشه گير19-افرادمحبوبيت خواه وقرباني ومحبت خواه20 -افرادگروه الف؛گروه ب21-افرادسازنده22-افراددزد منفعت طلب وفرصت طلب 23افرادهمجنسگراوغيرهمجنسگرا با اميال جنسي شديدگرم ؛گرم؛متوسط؛خنثي؛سرد؛بسيارسردتك همسرگراوچندهمسرگرا24-خودخواه وخودانديش ومغرور25-بدبين ومنفي باف27-خودشيفته28-افرادازنظرهوش :اجتماعي ؛اقتصادي؛ورزشي؛فرهنگي؛سياسي؛ارتباطي؛تحصيلي29-افرادآرام وناآرام وعصبي30-افرادخلاق وپيشرو نده31-افرادمشاركت كننده واهل همياري32 -افرادتكرو33-وابسته34-افرادازنظرصفات مثبت ومنفي: بخشنده وسخاوتمند؛خسيس؛زرپرست وپول پرست؛35-افرادبراساس چهارطبايع آب وبادوخاك وآتش36-خدامحور37-انسان محور38-مخلوطي ازخدامحوروانسان محور39-توتيسمگرا40-زندگي محوركه فلسفه آن را اينجانب ارائه كرده ام41-درويش مسلك42-عارف مسلك43-دانشمند44-زاهدمسلك45-پهلوان مآب46-عابدمسلك47-شاعرمسلك48-هنرمند49-فيلسوف مآب50-ازنظراندام چاق لاغرمتوسط ورزشي كوتاه متوسط بلند51-لوندورمانتيك52-ماجراجووتنوع طلب-53مخبر54-جل55-نقش واسطه اي56-نقش اصلي57-نقش منفي58-نقشي كه روي آن قمارميكننديا نقش محوري59-كارگردان60-نويسندهء نقشها61-اثرگذار62-اثرپذير63-مديوم64-خائن65-شيطان پرست66-كافر67-زيست انگلي68-زرمدار69-تجمل گرا70-زورگراوزورمدار71-ايده آليسم72-رئاليست73-مومن74-متقي وپرهيزگار75-منافق ودورو76-خودسر77-دگرانديش78-روان پريش79-شادوگريان80-چندشخصيتي81-هنرپيشه وبي هويت82-جنجال ساز83-آزاده84-بزرگ منش85-لجباز86-كنس وخسيس87-زودباور؛ساده؛لوده88- اختلال شخصیت& اختلالات شخصیت عبارتند از مجموعه اختلال‌های روان شناختی که ویژگی اصلی آن‌ها رفتارهای خشک و غیر قابل انعطاف است. این رفتارها به اشخاص آسیب می‌رساند، چون مانع سازگاری آن‌ها با الزام‌های زندگی روزانه می‌شود و روابط آن‌ها را با دیگران مختل می‌سازد. اختلال شخصیت شخصیت، بیانگر آن د‌سته از ویژگی‌های فرد‌ی است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری است این تعریف بیانگر آن د‌سته از ویژگی‌های فرد‌ی با ثبات چه د‌ر زمینه‌ی فکری، رفتاری یا عاطفی است. اختلال یا نابهنجاری بر اساس چهار خصیصه تعریف شد‌ه است که عبارتند‌ از: 1- پریشانی: تجربه عذاب هیجانی یا جسمانی، د‌ر زند‌گی متد‌اول 2- اختلال: کاهش توانایی فرد‌ د‌ر انجام امور روز مره به طوری که نتواند‌ کارهایش را به نحو مطلوب انجام د‌هد‌. 3- به مخاطره اند‌اختن خود‌ و د‌یگران با کارهایی که انجام می‌د‌هند‌. 4- رفتاری که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول باشد‌. اشخاصی که به اختلال های شخصیتی دچار هستند، صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند و این صفت‌ها آن‌قدر ژرف و عمیق حکاکی شده‌اند که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت می‌کنند. در بیشتر مواقع این اشخاص گمان می‌کنند دیگران باید تغییر کنند تا با آن‌ها مطابقت داشته باشند و نه بر عکس. اشخاص مبتلا به اختلال‌های شخصیت خود و دنیا را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که برایشان به شدت ناراحت‌کننده است و یا توانایی آن‌ها را برای زندگی عادی از بین می‌برد. تجربه‌های ناسازگارانهٔ آن‌ها از خودشان و دنیا از کودکی و نوجوانی اغاز می‌شود و به‌تدریج و در همه جا بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد. اختلال‌های شخصیت انواع مختلف دارد و اندیشه، احساسات، و رفتارهای مورد تجربهٔ شخص بسته به نوع اختلال شخصیت می‌تواند متفاوت باشد. شخصیت می‌تواند سازگار و یا ناسازگار باشد و این ارتباط نزدیکی با انعطاف‌پذیری دارد. اختلال شخصیت[۱] یعنی رفتارهای ناسازگار و انعطاف‌ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت‌ها طبقه بندی اختلالات بر اساس ده اختلال شخصیت در سه گروه طبقه‌بندی شده است. گروه A افراد عجیب و نامتعارف پارانوئید؛اسکیزوئید؛اسکیزوتایپال; گروه B افراد نمایشی-احساساتی و دمدمی; ضد اجتماعی .اختلالات شخصیتی مرزی; اختلال شخصیت نمایشی.خودشیفته گروه C افراد مضطرب و هراسان دوری گزین ؛وابسته ؛اختلال وسواسی - جبری سایر اختلالات شخصیت افسرده ؛منفعل - مهاجم شخصیت هیستریک خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است اختلال شخصیت وسواس فکری- عملی کمال گرا، وظیفه شناس افراطی،آرمانگر ا- علل افسردگي:1-علل ناشي ازآسيب يا بدعمل كردن مغزدر اثرضربه يا موادسمي 2-فشاركاري ؛خستگي شديد3-علل غددي مانندكم كاري غده تيروئيد 4-علل وراثتي 5-اضطراب واحساس شكست6-وسواس كه ازترس وفشارروحي رواني وخودازافسردگي ايجادميشود 7-حوادث پريشان كننده وناخوشايندچون جنگ؛سيل؛زلزه؛وهرضربه فردي واجتماعي كه مربوط به خودشخص مثل تجاوزبه حقوق حقه وانواع آزادي فردي واجتماعي؛ زشتي؛فقر؛ويا هرنقصان ديگرباشديا مسببش اجتماع در باز ماني فرديا افرادبراي نيل به خواسته يا هدف منطقي باشدمثل تعليق؛بيكاري؛تورم؛وعدم حركت روبه جلووهرگونه تغييروتبادل در امورزندگاني چون كار ؛مسكن ؛ازدواج وطلاق

رفیقا دوستان ده ها گروهند که هریک در مسیر امتحانند گروهی صورتک برچهره دارند به ظاهر دوست ،اما دشمنانند بد اندیشند و در کار نفاقند بهارانند و در باطن خزانند چو همدستان ز تو صد راز پرسند ولی با دشمنت همداستانند بسا کس را که در انبانه زهرست ولی نیکو سخن شیرین زبانند گروهی دیده نا پاکند هشدار نگاه خود به هر سو می دوانند بر این بی عصمتان ننگ جهان باد که چون خوکند و بل بدتر از انند گروهی وقت حاجت خاک بوسند ولی هنگام خدمت ها نها نند ذلیل هر قوی مشتند اما به پیش نا توانان پهلوانند تملق پیشه گان فرزند روزند بز هرکس که باشد می چرانند گروهی خیر و شر در فعلشان نیست نه زحمت بخش و نه راحت رسانند اگر شهری ببخشیشان همینند- و گر زهری بنوشانی همانند ولی یاران همدل از ره لطف به هر حالت که باشد مهربانند غمت را از دل و جان غمگسارند حریمت را به عفت پاسبانند چو نالی اشکشان در آستین است چو خوانی روز وشب برآستانند به وقت یاوری جان آفرینند به هنگام سخن گوهر فشانند فدای نازنین یاران خونگرم که خورشید زمین ماه زمانند رفیقان را درون جان نگه دار اگر پاکیزه جان روشن روانند جهان گر از تو شد درپایشان ریز که اینان پر بهاتر از جهانند مهدي سهيلي

چهارشنبه 23 خرداد 1392 - 10:08:23 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 24 خرداد 1392   12:05:47 AM

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76577 بازدید

47 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

218 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem