×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

زمان


مديريت زمان چیست ؟ راه كارھاي مديريت زمان چیست ؟
مقدمه ?
زمان از جله نعمتھاي گرانبھايي است كه نیازمند برنامه ريزي دقیق مي باشد . اين امر ملاحظاتي را
مي طلبد و افرادي كه قصد دارند وقت خود را براي انجام امور متنوع زندگي سازماندھي كنند ، بايد
به چند نكته اساسي توجه نمايند :
١. توجه به مفھوم فراطلايي زمان
٢. از بین بردن عوامل مخرب زمان
٣. تقسیم بندي و تفكیك زمان
۴. ھدف گذاري امور زندگي
۵. سازماندھي فعالیتھا و برنامه ھاي زندگي
۶. عزم و اراده براي اجراي برنامه ھا
نكته حائز اھمیت اينكه ، ھر يك از موارد فوق ، مكمل مورد قبلي بوده و توجه به يك مرحله و غافل
ماندن از مراحل بعدي ، نمي تواند فرد را به موفقیت در عرصه ھاي زندگي برساند . بنابراين ضروري
است كه تمامي مراحل گفته شده به صورت سلسله مراتب به اجرا در آيد تا نتیجه نھايي و مطلوب
حاصل گردد . براي ھر فردي در ھمه عرصه ھاي زندگي ، وقت ارزشي فراطلايي دارد . ارزش گذاردن
بر ثانیه ھاي زندگي ، زيربنايي ترين قدم در راه كنترل و مديريت زمان به شمار مي آيد و اين به معناي
حساسیت داشتن به زمان است . براي مشخص شدن اين موضوع كه ارزش وقت ، توسط شما درك
مي شود يا نه ، به اين سئوال پاسخ دھید كه آيا بر اي وقت و زمان خود واقعا" ارزش قائل ھستید يا
نه ؟ و دلايل آن را براي خود مشخص كنید .
براي پاسخ دھي به اين سئوال ، لازم نیست ايده آل پروري كنید ، بلكه واقعیتھاي روزانه را كه با آنھا
مواجھید ، در نظر بگیريد و يادداشت كنید تا به يك خودشناسي اولیه نائل شويد . نكته اينكه قبل از
وارد شدن به حیطه برنامه ريزي امور زندگي ، ابتدا بايد خصوصیات وقت و زمان را بشناسید كه در اين
راستا مي توان گفت وقت يك پديده شخصي است و تنھا شما مصرف كننده آن به شمار مي آيید .
بنابراين ھیچ كس نمي تواندبه جاي فرد ديگري از وقت او استفاده كند . از طرف ديگر وقت قرض
دادني و ذخیره كردني نیست و افراد بطور يكسان از آن بھره مند ھستند . بنابراين تنھا راه برخورد با
وقت ، استفاده درست از آن است . روي ھم رفته مي توان گفت كه وقت ، غیر قابل تغییر است ، لذا
نه طولاني مي شود نه كوتاه .
عوامل مخرب زمان ?
وقت با سه نوع عوامل مخرب روبروست كه در اين میان، عادتھاي غلط فرد ، مھمترين عامل مخرب
زمان به شمار مي آيد . تجربه نشان داده است كه با كنترل چند نوع از عوامل مخرب ، مي توان
ساير آفتھا را نیز محدود كرد . براي شناسايي عوامل تخريبي زمان، بايستي به بررسي و مطالعه
منشھا و روشھاي خود پرداخت و آفات موجود را شناسايي كرد .
براي شناسايي آفتھاي وقت ، بررسي عملكرد روزانه ، يكي از راھھاي مناسب به شمار مي ?
آيد كه در اين راستا فرد مي تواند با يادداشت عملكرد روزانه خود و تجزيه و تحلیل آن در طول
روزھا ، ھفته ھا و ماھھا ، اشكالات موجود را دريابد . چنانكه گفته شد ، شناسايي آفتھاي
تخريبي زمان ، يك گام اساسي در راه مبارزه به شمار مي آيد و نكته اينكه ، شناسايي اين
عوامل ، برخي راه حلھاي مناسب را نیز روشن خواھد كرد .
براي مبارزه با آفتھاي مربوط به خلق و خوي افرادي كه زمان را تلف مي كنند، بھترين راه ، ?
برقراري يك انضباط شخصي مستمر است كه موجب بروز تغییرات تدريجي در اين راه مي
گردد. از آنجا كه عادتھاي نامناسب به صورت تدريجي شكل مي گیرند و موجب تخريب
زمان مي گردند ، لذا تغییر اين عادات نیز در طول زمان میسر خواھدبود . لذا اين امر
بايستي سرلوحه كار در شناسايي و از بین بردن عوامل مخرب زمان باشد .
راھكارھاي مديريت زمان ?
نكته ديگر در راستاي مديريت زمان ، اين است ك ه فرد بايستي ارزش زمان را درك كند و اجزاي زمان
را به خوبي بشناسید . به دنبال شناسايي زمان به راھبردھاي عملي تر دست بزند كه در اين میان
، موارد زير حائز اھمیت مي باشند :
- براي برنامه ريزي ، زمان بگذاريد
- اھداف رامشخص ساخته و مكتوب كنید
- اولويتھا رامشخص كنید
- تھیه برنامه زماني انجام كارھاي اولويت دار
- بر اھداف تاكید كنید نه بر فعالیتھا
- ھر روز حداقل يك ھدف عمده را براي خود قائل شده و بكوشید تا آن را محقق سازيد
- ھر روز وقت خود راچنان زمان بندي كنید كه ابتدا مھمترين كارھا راانجام دھید
- اطمینان حاصل كنید كه اولین ساعت روز كاري شما سودمند باشد
- ھرگاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنید بدون وقفه آن را به پايان رسانید
- ما بین فعالیتھا براي خود وقت استراحت نیز در نظر بگیريد
- به خود و اولويت بندي كه انجام داده ايد اعتماد داشته باشید
- به ھیچ فردي اجازه ندھید وقت شمارا تلف كرده و براي خود مصروف كند و بیاموزيد درصورت لزوم
با صراحت" نه" بگويید
- از تمام لحظات زندگي خود به نحو احسن استفاده كرده و در انتظار رويدادھاي خوشايند در
زندگي باشید
- ھنگام نیاز از فرد آگاھي راھنمايي بخواھید
- ھدر دھنده ھاي وقت را به حداقل برسانید
در راستاي تقسیم بندي و تفكیك زمان ، يك فرد بايستي اوقات مربوط به يك روز ، يك ھفته و يك ماه
را بطور واضح مشخص كند . مشخص شدن اين اوقات موجب بوجود آمدن وقت اضافي براي فرد
خواھد شد . در نخستین گام در تقسیم بندي زمان ، بايد مشخص شود كه فرد در يك ھفته چند
ساعت مطالعه ، خواب ، رفت و آمد، نظافت شخصي ، صرف غذا و اوقات فراغت دارد و در ھمین
راستا فرد بايستي براي انجام كارھاي مورد نظر در يك روز ، يك ھفته ، يك ماه ، سه ماه و شش ماه
، يك قاعده و معیار زماني مشخص داشته باشد . بنابراين ھدف از تفكیك اوقات اين است كه بدانیم
بطور كلي اوقات شما چگونه صرف مي شود و از چه قسمتھايي مي توان كاست و براي آن ، برنامه
ھاي ديگري جايگزين كرد .
سخن آخر ?
خود شما كه در حال مطالعه اين مفاھیم ھستید ، چقدر از زمان و سرمايه وجودي خود اطلاع داريد؟
براي اينكه به اين امر واقف شويد ، بدون درنگ به اين سئوالات پاسخ دھید ، البته سعي نكنید كه
محاسبه كنید :
١. يك ھفته چند ساعت است ؟
٢. در يك ھفته چند ساعت خواب طبیعي داريد؟
٣. در يك ھفته چند ساعت رفت و آمد مي كنید ؟ژ
۴. در يك ھفته چند ساعت صرف غذا خوردن مي كنید؟
۵. در يك ھفته چند ساعت اوقات فراغت داريد؟
۶. در يك ھفته چند ساعت مطالعه مي كنید؟
٧. در يك ھفته چند ساعت به نظافت شخصي اختصاص مي دھید؟
و در پايان
دستیابي به موفقیت در زندگي منوط به اجراي اصل " حذف و انتخاب " است :
" انتخاب بین اعمال با ارزش و فعالیتھاي بي ارزش " طبق قانون ٢٠
٨٠ سعي كنید از ٢٠ % زمان خود براي انجام ٨٠ % كارھايتان استفاده /
كنید
.__

شنبه 19 آبان 1392 - 2:38:58 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76534 بازدید

4 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

175 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem