×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

چقدرارزش دارد؟اندازه گيري ارزش

 

مهندسي ارزش

         

براي هرچيزي به اندازه ارزشش انرژي بگذاريم

كيفيت كالا ونوع استفاده ما و خواستمان براي انتخاب چيست؟

براي همه مكانهاست؟كجا؟براي همه زمانهاست؟چقدر برايمان هزينه از نظر مادي ومعنوي دارد؟آيا مطلوبيت و لذت و نيازمان را برآورده وتامين ميكند؟كاركردش چگونه است؟چه مقداركيفيت برايمان مهم است؟آيا بدست آوردني است؟واحتمال برخورداريمان چقدراست؟براي استفاده يااعتبار؟ما در چه موقعيت مكاني وزماني هستيم؟آيا ارزش يك خطكش دو سويه است؟آيا به مقصود وهدف اصلي ما را ميرساند؟زمان نه ديرترنه زودتربراي انجام كاردر مهندسي ارزش چه معنايي ميدهد؟هرمرحله از كارپله پله داراي ارزش خودش ميباشد؟ذهن باز و افق وسيع ديد؛وحل مشكلات از راه خلاقيت ونبوغ يعني راه ساده وغيرمعمول اما قانوني.

 

 

مهندسي ارزش ، تحليل ارزش ، مديريت ارزش ،آنترل ارزش ، اطمينان ارزش و يا هر اسم ديگر به

عنوان يك روش مديريتي بسيار قدرتمند مطرح است كه براي اصلاح و بهبود سيستم ها مورد استفاده

قرار مي گيرد .

بهبود از آنچه كه تاآنون بوده است به آنچه كه بايد باشد. منظور ، بهبود در طراحي ، عملكرد ،

طول عمر، قابليت توليد ، قابليت نگهداري ، خدمات و ضمانت ، بهبود در اندازه ، شكل ، خصوصيات

،سبك ،ظاهر و مشخصات، بهبود در آيفيت ، قابليت اطمينان ، هزينه و غيره مي باشد .

بهبود در آليه امور ، در آليه موارد ، در تمامي بخش ها و در تمامي جنبه ها مطرح است . به

عبارت واضح تر آيفيت مستمر و در آليه موارد فوق مورد نظر است .

هسته اصلي اين مطالعات مفهوم مهندسي ارزش است و آن اينكه يك جز خاص براي يك هدفي

خاص مورد نظر است ( آه به آن عملكرد مي گوييم ) و خريدار اين جز را براي آن هدف خاص مي خرد و

محصول در صورتي براي مشتري ارزش دارد آه هدف او را برآورده نمايد . اگر محصول عملكرد مورد نظر

را به صورت موثر با بازده بالا و با هزينه آم تامين آند ،در اين صورت مشتري راضي است.

عقيده بر اين است آه هميشه يك راه بهتر و موثر براي انجام آارها وجود دارد .

هدف مهندسي ارزش پيدا آردن اين راه است . روش مهندسي ارزش يك روش سازمان يافته و

متشكل از تكنيك هاي مختلف مي باشد . بعضي از اين تكنيك ها قديمي ، بعضي اصلاح شده و بعضي

جديد مي باشند . هدف مهندسي ارزش برگشت بيشترين ارزش براي پول و  هزينه  مي باشد .

مهندسي ارزش براي حصول اطمينان از دسترسي به اين هدف بر ارزش در كليه مراحل نظارت دارد .

مهندسي ارزش در كليه مراحل طراحي ، مشخصات فني ، ساخت، خريد، بسته بندي ، حمل و نقل ،

فروش ، خدمات و غيره دخالت دارد . عملكرد محصول ، خدمات و يا سيستم را تحليل مي آند ، با اين

هدف آه به عملكرد مورد نظر با آمترين هزينه برسد .

اين آاهش هزينه ، همگام و سازگار با شرايطي نظير عملكرد ، طول عمر قابليت اطمينان ، قابليت

استفاده كيفيت، قابليت نگهداري ، قابليت فروش ، شكل ظاهر و غيره مي باشد . مهندسي ارزش

بايد اطمينان دهد كه تمامي شاخص هاي محصول ، حدود مجاز طراحي ، عمليات ساخت ، صافي

سطوح و غيره به گونه اي هستند آه هيچكدام هزينه اضافي بر محصول تحميل نمي آنند . به عبارت

ديگر هر اقدامي كه صورت مي گيرد بايد توجيه اقتصادي لازم را داشته باشد .

مهندسي ارزش ، با استفاده از بهبود عملكرد ،ارزش اجزا، محصولات ، طرح ها و يا پروژه ها را بالا

مي برد . مهندسي ارزش از ايده هاي خلاق سود مي جويد ، اين روش ما را قادر مي سازد چگونه

محصولي با هزينه آم بسازيم بدون اينكه خصوصيات اصلي و عمده آن را فدا آنيم .

برنامه كاري مهندسي ارزش

برنامه آاري مهندسي ارزش آرايه اي از رويكرد ها و عملكرد لازم براي به دست آوردن جواب بهتر و

FSAVE ,CVS, Arthur E.Mudge مؤ ثرتر براي مساله مي باشد . برنامه آاري مهندسي ارزش آه توسط

استفاده و توصيه شده است از هفت فاز زير تشكيل شده است :

فاز عمومي _

فاز اطلاعات _

فاز عملكرد _

فاز خلاقيت _

فاز ارزيابي _

فاز بررسي و توسعه _

فاز توصيه _

در طول فاز عمومي ، روند را با سازمان دهي نيروي كار ، مشخصن نمودن تصميم گيرنده ، انتخاب

محدوده كار ، تخصيص عملكرد به هر كدام از اجزا و جهت دهي مطالعات به كار گروهي سامان مي

دهيم . كار مهندسي ارزش عبارت از حل مسايل براي تصميم گيرنده است .

در فاز اطلاعات مساله به اشكال خاص تجزيه مي شود . از كلي گويي پرهيز مي شود . تمامي

اطلاعات مربوط ، به طور دقيق و معني دار جمع آوري مي شوند تا در تصميم گيري كمك نمايند . حقايق

جمع آوري و هزينه ها تعيين مي شوند . بار مالي و يا پولي هر آدام از خصوصيات مشخص مي شود

. كاملا طبيعي است كه در برخورد با موانع بايد آنها راشناسايي و از آنها عبور آرد .

فاز عملكرد مشتمل بر آليه تلاش هايي است كه براي ارزش صورت مي گيرد . در اينجا

عملكردهاي اصلي و فرعي تعريف مي شوند . سنگ بناي مهندسي ارزش اين است آه عمل را

در تركيب دو كلمه فعل و اسم بيان آنيم. اولي بيانگر عملي است كه جز مورد نظر انجام مي دهد و

اسم بيانگر شي مورد عمل و يا آن چيزي است كه عمل روي آن صورت مي گيرد .

در فاز خلاقيت ، روش هاي خلق ايده هاي جديد به كار گرفته مي شوند . اين روش براي خلق

انبوهي از ايده ها در رابطه با محصولات ، فرآيندها ، روش ها و غيره براي رسيدن به عملكرد يا

عملكردهاي تعريف شده به كار مي رود. اين روش شامل دو فرآيند ذهني است : خلق و قضاوت . با

مهار كردن قوه قضاوت ، آرايه اي از ايده ها براي عملكردهاي تعريف شده ايجاد مي شوند . تصفيه ،

ارزيابي و غيره در فاز بعدي صورت مي گيرد .

در فاز ارزيابي ، ذهن قضاوت گرا به فعاليت وادار مي شود . عقايد و ايده هايي كه در فاز خلاقيت

ايجاد گرديد حالا تصفيه ، اصلاح و ترآيب مي شوند تا پيشنهاد مورد نظر حاصل شود . گزينه هاي مربوط

به عملكردها توسعه داده مي شوند ، اين گزينه ها براي تحليل هزينه ها مقايسه و تخمين زده مي

شوند و بهترين ايده ها انتخاب مي شوند .

ايده هاي خلاقي كه در بالا تصفيه ، ارزيابي و مقايسه شد ، در فاز تحقيق و بررسي در معرض

تجديد نظر قرار مي گيرند . مشاوره با فروشنده ، آمك گرفتن از مشاورين صنعتي ، استفاده از

استانداردهاي شرآت و استانداردهاي ملي آه مورد استفاده قرار مي گيرد منجر به راه حل هاي

منطقي ، عملي با هزينه پايين مي شود بدون آنكه مجبور شويم ، اعتبار كيفيت ، ايمني ، قابليت

اطمينان و دوام را فدا كنيم . در اين فاز آزمايش هاي متنوع و متعددي به كار گرفته مي شود .

همچنين سوال اساسي ? آيا شما پول خود را به اين طريق خرج مي آنيد ؟ ? قبل از اينكه روي ارزش

شايسته تصميم گيري شود ، جواب داده خواهد شد . ماداميكه كليه افراد به سوال فوق پاسخ مثبت

ندهند نمي توان به درجه ارزش ايجاد شده اعتماد آرد .

تا اينجا گزينه تغيير ارزش آماده براي توصيه و تاييد و در نتيجه اجرا مي باشد . بعضي از متخصصين

ارزش بر جنبه هاي توصيه اي تاآيد دارند . چگونه آن را تهيه آنيم كه عملكردهاي مطلوب را تقويت آند

و چگونه آن را ارايه دهيم آه تصميم گيرنده آن را تاييد نمايد . بعضي ديگر از متخصصين مانند آقاي

بيشتر تاآيد بر اجراي آن دارند . جنبه هايي از قبيل چه چيز احتياج دارد ؟ ( منابع ، Rady Kemper

بودجه ، زمان ،افراد ، كمك و غيره ) . اين فاز را فاز اجرا مي گويند .__

دوشنبه 1 بهمن 1392 - 1:35:02 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
× برای این پست نظرات ارسالی پس از تایید مدیر وبلاگ به نمایش در خواهند آمد

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76578 بازدید

48 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

219 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem