×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

پرندهء آتش

× تاريخچه پروازواينكه آدمي به چندصورت پروازميكند
×

آدرس وبلاگ من

ashiyaneh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ahamed

لیست دوستان

پايان مطلب

ملاك اول : بيش از مقدار نياز (در عمل ) در جستجو نباش

انـسـان مى خواهد از همه چيز و هر چيز سر در بياورد و پى به اسرار هـر چـيزى ببرد.

اين خصلت در همه جا پسنديده نيست از اين جهت بايد با كسى كه بيش از احتياج خـود يـا بـيـش از نـيـاز و براى بدست آوردن اطلاعات كـه مـربـوط بـه او نـمـى شـودچندان روبرو نشدويا مراقب بود.

ملاك دوم : اسرارت را به هيچ كس نگو

ملاك سوم : عواطف را در اسرار دخالت نده

ملاك چهارم : انديشيدن به عواقب كار

كـسـى كـه مـى خـواهـد اسـرارى را فـاش كـنـد، بـايـد از خـود، ايـن سـؤ ال را بـكـنـد كـه اگـر ايـن اسـرار و اطـلاعات به دست كسي بيفتد چه مى شود؟ اگر همان فرد مـطـمـئنـى كه اين اسرار را به او گفته، فرد نابكارى از آب درآمد و نفوذى بود، چه مى شود؟ با لو رفتن اسرار چه به سر او و دوستان و رفيقانش مى آيد؟ اگر با به دست آوردن اطلاعات همه را بهم بريزدمسول كيست ؟ نتيجه اين بي دقتي چه چيزي را برايش به ارمغان مي آورد

رهاورد حفاظت اسرار

سكوت و محكم بودن دهان براي ما چه مزايايي خواهدداشت

1 ـ غافلگيرى

يعني وقتي چيزي از شما نميدانندشما را هم نميتوانند برآوردكنندوسردرگم هستند

2 ـ ابتكار عمل .همواره دست شماست

3 ـ بالا رفتن توان .دست شما در هر زمينه اي باز است

4 ـ تاءمين وتدوين وبررسي اينكه براي بدست آوردن چه اولويتهايي را منظورداريدمثلا به چه اندازه زمان و پول و به چه دوستاني نيازمنديد

شيوه هاى آدمهاي حسوددر جمع آورى اخبار و اطلاعات

1 ـ ديده بانى وسرك كشي يااينكه از دوست خود ميخواهندبه هرحال ممكن وضعيت مالي و روحي و توان شما را بررسي و نگاه كنديا يكنفررا براي دعوا

يا گله و شكايت به سمت شما ميفرستنديا از دوستان نزديك شما با فشار آوردن به آنان در مورد شما ميپرسنديا با شما چنين ميكنند.همه اطلاعات شما نبايدآشكارباشدو واضح وروشن در دست همگان باشد.همواره از ستون پنجم آناني كه درظاهردوستندبرحذرباشيد.بخصوص عناصرنفوذي.

كاسه هاي داغ تر از آش چه كساني هستند؟

الف ـ بـه عنوان رهگذردر حيطه شماوارد ميشوند به تردد

ب ـ افـرادى بـه عنوان خريد و فروش و يا به عناوين ديگر وارد منطقه شمامى شوند و پس از جمع آورى اطلاعات، منطقه را ترك مى كنند.

ج ـ كساني كـه تـبـعـه ديـگـران هستند و تحت پوشش رفت و آمدهاى تجارتى، توريستى و... به جمع آورى اطلاعات پرداخته و از اين طريق به افراد ضدشماكمك مى كنند.

د ـ افـرادى بـه عـنـوان رانده شده، پناهنده و مهاجر وارد حيطه شمامى شوند

يـكـى از شـيـوه هـاى مـهـم كـسـب اطـلاعـات، اسـتـفـاده از عـنـاصـر نـفـوذى اسـت.

- در مكانى حضور يابند كه اطلاعات مورد نياز در آنجا باشد.

- طورى حضور پيدا كنند كه كسى حسّاس نگردد.

- به شكلى نفوذ كنند كه اعتماد افراد را نسبت به خود برانگيزند

عناصر نفوذى براى انجام ماءموريتهاى زير به كار گرفته مى شوند:

داشتن عاملى در حيطه شما

جاسوسى و اختلال در امر زندگي شما

خرابكارى

 وآسيب روحي و رواني شايعه سازى و ايجاد بدبينى و بى انضباطى و تمرّد

ساختن پشتوانه براى خود در دراز مدت

گشودن كانال جهت نفوذ عوامل ديگر

تدابير مقابله اي

حفظ هوشيارى و غفلت نكردن

شناخت افرادي كه خير مارا نميخواهندوشناخت دوستان وفصل بندي اطمينان و اعتماد

حسودان با هدف خاموش ساختن شما و حذفتان پا به ميدان مى نهند

بردگى و ذلّت شمارا خواهانندوبرتري طلب هستند

ب ـ حفظ هوشيارى ـ هيچ گاه احتياط را از دست ندهيد و در صلح و جنگ مراقب باشيد

.هيچكس را خرد و حقير مشمار، هر چند ناتوان باشد.

دانى كه چه گفت زال، با رستم گرد

دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد

ديديم بسى كه آب سرچشمه خرد

چون بيشتر آمد، شتر و بار ببرد

يكي از حيله ها اينگونه است كه برايتان دردسردرست ميكنندتا براي حل مشگلي كه خودشان بوجود آورده اند به آنها پناه ببريد و شما هم كه از همه نقشه بيخبرهستيدآدرس دار و ندارتان را خواهيد دادو دوستان صميميتان را هم با ندانم كاري به دردسر مي اندازيدودرنهايت آنان را هم از دست ميدهيد 

ايجاديك سيستم حفظ سكوت اختياري براي خودتان

انضباط همه جانبه.هرگونه نقطه ضعف بيروني و دروني خود را ازبين ببريد

حفظ شخصيت خودتان به دست خودتان است به همه احترام بگذاريد

آمـوخـتـن زبـان كساني كه با شما مشگل دارندوبه تعبيري گفتگوي ثمربخش با همهگان، اسـتـفـاده از كـد و رمـز، كـنـتـرل خـبـرچـيـنـهـا و عـنـاصـر بد، كـنـتـرل تـحـركـات ، كـنـتـرل اخـبـار و اطـلاعـات جاري، احوالپرسي از دوستان، كـنـتـرل تـرددهـاى مـشـكـوك، ، انـجـام اقـدامـات فـريـب از قبيل انحراف از مسير اصلى .

به هرحال گاهي از شما سوالاتي ميشودكه بايد از خود سوال

كنيد: 1ـ به چه كسانى بايد اطلاعات داد؟

2 ـ چه مقدار از اطلاعات را بايد گفت ؟

3ـ چه زمانى بايد گفت ؟

4 ـ چگونه بايد گفت ؟

د ـ كنترل و نظارت

استتارهميشه در دسترس نباشيد وهميشه همه برگهايتان را رو نكنيد

: الف ـ عوامل تشخيص ب ـ شيوه ها و موارد استتار.

1 ـ عوامل تشخيص

الف ـ مطالعه

2 ـ با استفاده از طرح فريب، فكر دشمن را از هدف اصلى خود دور سازيم.

2 ـ شيوه ها و موارد استتار

الف ـ نـفـرات نبايد ليست دوستانتان بخصوص صميمي ها در دسترس باشدوافرادي كه با شما رابطه خيلي نزديك داريدوحاميتان است را بروز دهيد

ج ـ گفتگوها وداراييها و آمدوشدها

د- زمانهاي ملاقات و گفتگو

3 ـ محدوديتها الف ـ مـحـدوديـّت زمـانـى؛ ب ـ محدوديت مكانى و مسيرها؛ ج ـ محدوديت وسايل

4 ـ راههاى مقابله

اين كار عبارتند است از:

الف ـ علائم مشخص برداشته شود.

ب ـ پوشش، متناسب با وضعيت باشد.

ج ـمراودات خـارج از تـحـت پوشش  با رفتارهاي عاميانه و موامگونه وعمومى انجام پذيرد.

د ـ افـرادى كـه درز حيطه شماحضور دارنـد، نـسـبـت بـه رعايت نكات ايمني توجيه شوند، بخصوص در برخورد با افراد

متفرقه رسمي و غيررسمي جامعه

هـ ـ استفاده از ماركهاى تقلّبى و پوشش متناسب.

2 ـ انتخاب راه مناسب ؛ با توجه به محدوديّتهاى زمانى و وضعيّت جغرافيايى، بايد راههايى برگزيده شود كه حتى المقدور از ديد دور يا ازدسترسي فكري و ابزاري دورباشد.

راههاي گفتگووروشها ومسيرهايتان همواره برطبق عادت نباشد.

ازمسيرها و روشهاي متعدد كمك گرفته شود.

همواره شيوه ها و روشهاي تازه اي را در دست داشته باشيدتا اگر با روشهاي قبلي نتوانستيدبا روشهاي جديدبه

هدف برسيد.

همواره زمان مناسب را انتخاب كنيدومستقيما بر سر اهداف نرويدوراههايي را انتخاب كنيد كه درگير موارد ديگر نشويد

ـ در مواردي كه برايتان حياتي است بايد با نور خاموش حركت كنيد.

زماني را انتخاب كنيد كه بهترين زمان براي انجام كارباشد.

زماني را انتخاب كنيد كه سد راه ديگران نشويدوحضورتان توي چشم نخورد

دقت درارتباطات و مخابرات

 ـ شيوه بهره گيرى از ارتباطات و وسايل ارتباطي

، بايد مساءله سكوت راديويى يا عدم ترافيك در ارسال پيامها را مدّ نظر داشت. تانـتـوانـدشما را رصدكنندوهمه بايد رعايت كنند

راههاي جمع آورى خبر راازشما شلوغ كنيد و ديگران رادر هدفش ناكام بگذاريد

حفاظت اسناد و مدارك

پيشگيرانه (تدافعى ) و تهاجمى.

سـنـد عبارت است از هر جسم، وسيله و مدركى كه اطلاعات و مطالبى را ازشمابازگو و يا ارائه دهد؛ مانند: اقسام نوشته ها، فيلمها، نقشه ها، كروكى ها و....كه طرزوروش فكري و زندگي شما را مينماياند

دو نكته اساسى در اين قضيه قابل توجه است :

الف ـ محو اسناد محرمانه به هنگام خطر.

ب ـ رساندن پيام و ابلاغ در هر شرايطى.

دسته بندي رازهاي شما توسط خودتان

1 ـ بكلى سرّى

2 ـ سرّى

3 ـ خيلى محرمانه

4 ـ محرمانه

هزار مرتبه سعدى تو را نصيحت كرد

كه حرف مجلس ما را به مجلسى نبرى

گفتن هر سخنى در هر جا

نبود شيوه مردان خدا

هر سخن جا و مقامى دارد

مرد حق حفظ كلامى دارد

هر كه ز اسرار دلش آگاه است

دشمن اندر پى او در راه است

هر كه از دشمن خود غافل شد

كار او بى بر و بى حاصل شد

حاصل كار دهد باد فنا

گفتن هر خبرى در هر جا

استفاده از رمزخوب و مفيد است

اهداف  افراد نابكار

ايـجـاد جـوّ شـايـعـه، تـضـعـيـف، دو دسـتـگـى و بـى نـظـمـى بـه مـنـظـور اختلال در كار و تخريب دوستي ها وانحراف از هدف و سوئاستفاده و بهره كشي

 

ترفندهاى فريب

 اين افرادبراى اغفال و مزدور ساختن افراد ناآگاه و ساده لوح، به ترفندهاى زير دست مى زند:

الف ـ بررسى و شناسايى خصوصيات و نقاط ضعف و قوت فرد.

ب ـ بـا انـتـخاب پوششهاى حساب شده و دقيق، خود را به او نزديك كرده و با تعريف و تمجيد از او و تاءييد نظرها و ديدگاههايش، اعتماد او را به دست مى آورد.

ج ـ برگزارى بحثهاى ايدئولوژيك و اجتماعي  به منظور تغيير تفكر و انديشه افراد.

د ـ بـرقـرارى ارتباط و تماس براى آماده سازى فرد در زمينه همكارى و ارتكاب خيانت.

هـ ـ دادن وعده هاى دروغ و تطميع افراد.

و ـ تـاءمـيـن نـيـاز مـادى و پـولى فـرد. بـخـصـوص بـراى افـرادى كه نياز پولى دارند و يا گـرفـتـار دنـيـا طـلبـى و ثـروت انـدوزى هـسـتـنـد. بـطـور معمول گماشتگان گوش به فرمان زير دست نابكاران از اين نوع افرادند. و در حقيقت مزدورند.

ز ـ تـهـديـد. اسـتـفـاده از شـيـوه تـهـديـد بـه تـرور، اذيـت و آزار خـانـواده، تـهديد به افشاى مـسـائل شـخـصـى و هـتـك حـيـثـيت وى و شانتاژ بازى از شيوه هاى رايج براى مهره سازى و عامل گيرى (نفوذى ) است، بخصوص در استمرار همكارى فرد با بدان بيشتر از اين شيوه سود مى برد و چنين وانمود مى كنند كه هيچ چاره اى جز ادامه همكارى و جاسوسى نيست.

ح ـ ضـعـف افـراد از ناحيه مسائل جنسى و فراهم كردن امكانات آن از طرف نابكاران موجب مى گردد تا اشخاص حيوان صفتت به خوش خدمتي نابكاران درآيند.

ط ـ گاه اختلافات و دو دستگيهاى موجود تواءم با شناسايى افراد كينه توز و حسود و بدخواه، به دشمن امكان مى دهد تا با غافلگيرى افراد ناسالم، آنان را به مزدورى بگيرد.

اقدامات مراقبتي

 

1 ـ زير نظر گرفتن افراد مشكوك

2 ـ مراقبت و كنترل دائم

3 ـ بـررسـى صـلاحـيـّت افـرادى كـه بـه اطـلاعات طبقه بندى شده دسترسى دارند

خوب حالا سكوت كنيد

 

        گفتا هر آنکه عیب کسی در قفا شمرد

هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوست

زانکس که نام خلق بگفتار زشت کشت

دوری گزین که از همه بدنامتر هموست

زشت باشد که عیب خودپوشی

واندر افشای دیگران کوشی

سیر، یک روز طعنه زد به پیاز

که تو مسکین چقدر بد بوئی

گفت، از عیب خویش بی‌خبری

زان ره از خلق، عیب میجوئی

گفتن از زشتروئی دگران

نشود باعث نکوروئی

 

ما رشتهٔ سازیم مپرس از ادب ما

صد نغمه سرودیم ونشد بازلب ما

بيدل دهلوي

 

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود

گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود

 هر رهنورد را نبود پای راه شوق

هر دست دست موسی عمران نمی‌شود

 دریاست دهر، کشتی خویش استوار دار

دریا تهی ز فتنهٔ طوفان نمی‌شود

خمش باش خمش باش در این مجمع اوباش

مگو فاش مگو فاش ز مولی و ز مولا

بروبه كار خوداي واعظ اين چه فرياداست   مرافتاددل از ره ترا چه افتاداست

آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست
آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه‌‌ همان برون تراود که در اوست

دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی است نازنین

زبان را در بدی گفتن میآموز

پشیمانی خوری تو هم یکی روز

مبر نام کسی جز با نکویی

اگر اندر فتوت نام جویی

مده ره پیش خود صاحب هوارا

نادان همه جا با همه كس آميزد

چون غرقه به هر چه ديد دست آويزد
با مردم زشت نام همراه مباش

كز صحبت ديگدان سياهي خيزد

خویشتن داری و خموشی را
هوشمندان حصار جان دانند
گر زیان بینی از بیان بینی
ور زبون گردی از زبان دانند
راز دل پیش دوستان مگشای
گر نخواهی که دشمنان دانند

سه چيزرا از من بياموز شكيبايي وسكوت واحترام برهمگان

وچون به كار بستي ميتواني براي بدست آوردن هر خواسته درست ونيكويي

هرچند بزرگ حركت كني واز زندگي لذت ببري

از دوستان شفيق رفيق تشكروسپاسگزاري مينمايم

شنبه 27 بهمن 1392 - 1:32:10 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 اسفند 1392   2:41:43 PM

بنویسید به دیوار سکوت،عشق سرمایه هر انسان است
بنشانید به لب حرف قشنگ،حرف بد وسوسه شیطان است
و
بدانید که فردا دیر است و اگر غصه بیاید امروز تا همیشه دلتان در گیر است
پس
بسازید رهی را که کنون ،تا ابد سوی صداقت برود
و
بکارید به هر خانه گلی،که فقط بوی محبت بدهد
درود بر شما جناب احمدعزیز 
ممنون از مطالب مفیدتون

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 اسفند 1392   2:36:09 PM

 

http://parastou.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 اسفند 1392   2:35:49 PM

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 اسفند 1392   11:12:56 AM

سلام و عرض ادب و سپاس بر دوستان خوبم

معصومه خانم وآقاي قوهكي و بهانه خانم و آرميلاخانم

بسيار مشعوفم از حضورتان

http://armila.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 5 اسفند 1392   12:45:57 AM

بسیار عالی و آموزنده بود

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 30 بهمن 1392   12:36:26 PM

اگر بياموزم اگر بياموزي

آسوده خنده خواهيم كرد 

خانم بهانه عزيز خوش آمديد ممنونم

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 28 بهمن 1392   11:56:27 AM

 سلام و عرض ادب و ارادت خدمت دوست فهیم و ارزشمندم جناب اقای احمد عزیز

واقعا دست مریزاد بابت زحماتی که واسه این صفحه متحمل میشید.. موفق و سلامت باشید

http://ashiyaneh.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 28 بهمن 1392   9:17:45 AM

سلام و درودبرخانم معصومه و علي آقا ي عزيزازحضورتان

ممنون و سپاسگزارم

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 28 بهمن 1392   7:21:50 AM

آخرین مطالب


التفات کن


بزم مقرب


خواب نوشین


پنج اصل


لعنت ابدی و قصاید امشب و غزلها


آینه سایه پوشید در قهقه افتاد


طوفان


گل نرگس نفس نفس منصور


بادکردن پوست زمان


شعرمحرم بحران دستها از حامدرحمتی


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

76554 بازدید

24 بازدید امروز

32 بازدید دیروز

195 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem